top of page

Privacyverklaring

Bij het verlenen van mijn diensten in de praktijk verwerk ik je persoonsgegevens. Om je te informeren hoe ik met je persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld. 

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Johanneke Stolk
Eigenaar DOEN herstelbegeleiding
Orchideestraat 36,
2565 RM, Den Haag
06-523 623 88
Johannekestolk@doencoaching.com

Verkrijgen van je persoonsgegevens
Indien je gebruik maakt van mijn diensten verstrek je mij je persoonsgegevens om je deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik je persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het traject. 

 

DOEN coaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

NAW-gegevens

Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

Geboortedatum en –plaats

Geslacht

Werkervaring

Competenties en interessegebieden

Gespreksverslagen

Inhoud van communicatie

IP-adres

 

DOEN coaching verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

Het onderhouden van contact;

Het bieden van een persoonlijk coachtraject;

Een goede en efficiënte dienstverlening;

Beheer van het cliëntenbestand;

Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;

Verbetering van de dienstverlening;

Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;

Facturering;

Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Het voeren van geschillen;

 

Je persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met je met betrekking tot het traject. Ook kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht. Tevens verwerkt DOEN coaching persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen: 

De verbetering van haar diensten;

De bescherming van haar financiële belangen;

Beveiliging en het beheer van haar systemen;

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. 

 

Verstrekking aan derden
In het kader van de dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals belastingadviseur, of andere derden die worden ingeschakeld bij het traject. Deze derden mogen je persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. DOEN coaching zal je gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. 

 

Hoe lang worden je gegevens bewaard
Je persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat DOEN coaching zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Je rechten
Je hebt het recht om DOEN coaching een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kun je DOEN coaching verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.​

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kun je sturen naar:Johannekestolk@doencoaching.com of bellen met telefoonnummer: 06-523 623 88.​

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens laat dit dan vooral weten. Mochten jij en ik er niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. ​

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7 januari 2023.

 

bottom of page